-- طرح نظر سنجی از دانشجویان بازدید کننده دانشگاههای استان تهران از مناطق جنوب سالهای 82و83

- طرح افکار سنجی در مورد انتخابات ریاست جمهوری در 3 دوره فروردین، اردیبهشت ، و خرداد 84 در سطح تهران

- طرح تحلیل مسابقه حس نهم با موضوع انتخابات در سطح تهران

- همکاری با شرکت عطر بیک در انجام پروزه ای نظر سنجی

- همکاری با شرکت پیک تهران در امر آمار ثبتی

- طرح نظرسنجی در مورد بخش های مختلف موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی

- طرح نظرسنجی با موضوع بیمه  و چالش ها و میزان آگاهی عام مردم.