کار و فعالیت ها :

 - برنامه نویسی

- طراحی وب

- انجام پروژه های آماری

- مقالات و تالیفات